Contributiereglement

Artikel 1 – Algemeen

Dit reglement dient als nadere uitwerking van artikelen 3, 4 en 7 van de statuten.

Artikel 2 – Contributieplicht

 1. Leden kunnen zich op elk moment bij de vereniging aanmelden. Zij ontvangen per e-mail bericht van acceptatie van hun aanmelding. De contributieverplichting gaat in op de eerste dag van de daarop volgende maand.
 2. De contributieverplichting geldt nadat een lid reglementair heeft opgezegd tot de eerstvolgende 1 januari of 1 juli.

Artikel 3 – Vaststelling van de contributie

 1. De contributie is bij de start van de vereniging vastgesteld door het bestuur. Het bestuur legt de contributie ter bekrachtiging voor aan de algemene ledenvergadering.
 2. De algemene ledenvergadering stelt de contributie jaarlijks vast bij de vaststelling van de begroting voor het komende jaar.
 3. Leden zijn verplicht om een door de algemene ledenvergadering vastgestelde contributieverhoging te betalen.
 4. In geval van een contributieverhoging ontvangen leden zodanig tijdig bericht dat zij desgewenst in de gelegenheid zijn om reglementair op te zeggen.
 5. De contributie dient de structurele kosten van de vereniging te dekken. Gedurende de eerste drie jaren van de vereniging is deze bepaling buiten werking. In de contributie is daarnaast begrepen het abonnement op KinderopvangTotaal online.

Artikel 4 – Hoogte van de contributie

De contributie voor de vereniging bedraagt:

 • Voor studentenleden: € 2,- per maand.
 • Voor leden: € 5,- per maand.
 • Voor leden die zich via PPINK abonneren op het magazine Kinderopvang: € 10,25 per maand.

Artikel 5 – Facturering en inning

 1. De contributie wordt maandelijks geïnd. Elk lid ontvangt aan het begin van elke maand per e-mail een factuur voor de verschuldigde contributie voor die maand.
 2. Betaling van contributie is alleen mogelijk via automatische incasso. Leden dienen bij inschrijving toestemming te geven voor automatische incasso.
 3. De incasso start na verzending van de factuur. Er geldt een betalingstermijn van veertien dagen. De vervaldatum staat aangegeven op de factuur.
 4. De contributieplicht blijft bestaan ongeacht een stornering of een andere reden waarom de contributie niet automatisch kan worden geïncasseerd.
 5. Indien het bestuur bijzondere kosten moet maken voor de inning van contributie bij een lid, kan het bestuur besluiten deze bijzondere kosten in redelijkheid te verhalen op het lid.