Extra geld voor kinderopvang

Goed nieuws voor de kinderopvang! VVD, CDA, D66 en ChristenUnie hebben in het regeerakkoord ‘Vertrouwen in de toekomst’ afgesproken dat zij de komende jaren in totaal 420 miljoen euro extra investeren in vroeg- en voorschoolse educatie en in de kinderopvang. Dit zijn de belangrijkste afspraken:

  • 250 miljoen euro extra per jaar voor de kinderopvangtoeslag
  • 170 miljoen euro voor de vroeg- en voorschoolse educatie
  • 15 miljoen per jaar extra voor onderwijsachterstandenbeleid en een nieuwe verdeling van het totale budget over alle gemeenten
  • Een nieuwe financieringssystematiek voor de kinderopvang, waarbij er een directe financieringsstroom komt van het Rijk naar kinderopvanginstellingen
  • Ouderparticipatiecrèches behouden hun bestaansrecht

Gezinnen krijgen bovendien meer kinderbijslag (250 miljoen euro) en meer kind-gebonden budget (bijna 500 miljoen euro extra).

Door het extra geld voor de kinderopvangtoeslag gaan ouders gemiddeld minder betalen. Met het extra geld voor de vve kunnen doelgroepkinderen 16 uur per week naar de peuteropvang met voorschoolse educatie (is nu minimaal 10 uur per week). De manier waarop de voorschoolse educatie nu is georganiseerd -veelal peuteropvang van dagdelen van 2,5-3,5 uur- zal door deze uitbreiding van uren veranderen.

De extra middelen voor de kinderopvangtoeslag en de lagere ouderbijdrage zullen de komende jaren een positief effect hebben op de vraag naar opvang. Voor organisaties die voorschoolse educatie aanbieden heeft dit regeerakkoord de grootste impact.

De maatregelen die betrekking hebben op de kinderopvang vind je in paragraaf 1.3 (pag. 9) en paragraaf 2.1 (pag. 28) van het Regeerakkoord.