Vervolgtraject Wet IKK: wat vind jij van de voorgestelde aanpassingen?

23 november 2022

Zoals jullie weten is PPINK betrokken bij de evaluatie van de Wet IKK. In april 2022 is het evaluatierapport verschenen.  Op 14 november heeft minister Van Gennip een beleidsreactie hierop gestuurd aan de Tweede Kamer. In haar brief wordt uitgebreid stilgestaan bij het verloop van het vervolgtraject en de verbeteringen die zij wil inzetten naar aanleiding van de evaluatie.

Dit is de volledige Kamerbrief Beleidsreactie evaluatie Wet IKK: https://www.rijksoverheid.nl/…/kamerbrief…
Op social media hebben we onderstaande aspecten uitgelicht. Bij elk aspect staat een vraag of stelling vermeld. Wil je je mening via e-mail aan ons kwijt, stuur ons dan een mailtje op info@ppink.nl.
———————————————————————————————————————————————————————————–
1. HET VASTE GEZICHTEN CRITERIUM
Beoogde aanpassing: In situaties van ziekte, verlof en vakantie van een vast gezicht mag, onder bepaalde voorwaarden, van het Vaste Gezichten Criterium afgeweken worden.
VRAAG AAN JOU: Is dit een aanpassing die jou helpt op de groep?
———————————————————————————————————————————————————————————–
2. INZET VAN BEROEPSKRACHT-IN-OPLEIDING ALS VAST GEZICHT
Beoogde aanpassing: Het mogelijk maken dat beroepskrachten in opleiding als vast gezicht ingezet mogen worden onder de voorwaarden dat zij de 1e jaar van de opleiding hebben afgerond en er toestemming is gegeven door student, opleidingsbegeleider en praktijkbegeleider en er afspraken over de begeleiding zijn vastgelegd.
VRAAG AAN JOU: Zou deze maatregel jou helpen m.b.t. werkdrukverlaging?
———————————————————————————————————————————————————————————–
3. DRIE-UURSREGELING VOOR DE BEROEPSKRACHT-KINDRATIO
 
Ministerie stelt voor om meer flexibiliteit te creëren in de drie-uursregeling door de eis van het opnemen van exacte tijdstippen in het pedagogisch beleidsplan los te laten. Het voorstel is om in de regelgeving op te nemen dat organisaties die per dag tenminste tien aaneengesloten uren opvang bieden, drie uur aantoonbaar mogen afwijken van de BKR.
 
EENS OF ONEENS MET DE VOLGENDE STELLING?
Dit voorstel zorgt ervoor dat we beter kunnen inspelen op de behoeften van de kinderen en de groep, en ter plekke goed kunnen kijken wat het juiste moment is om met pauze te gaan.
———————————————————————————————————————————————————————————–
4. BSO KNELPUNTEN
 
Beoogde aanpassingen voor de BSO:
 
– BKR berekenen op locatieniveau
 
– Makkelijker maken om tijdens vakantieperiodes te clusteren
 
– Mogelijkheid om ‘anders-gekwalificeerden’ formatief in te zetten om breed aanbod te kunnen bieden
 
VRAAG AAN JOU: Zorgen deze aanpassingen voor een kwaliteitsverbetering van het aanbod en de mogelijkheden die je kinderen kan bieden?