10 dingen die je moet weten over de scenario’s vormgeving kindvoorzieningen

21 februari 2021

In december 2020 verscheen het eindrapport met scenario’s voor de vormgeving van kindvoorzieningen. Een 66 pagina’s tellend document.
PPINK maakte voor jou deze samenvatting:
 
1 Omdat er veel haken en ogen zitten aan het huidige kinderopvangsysteem in Nederland (onder andere de kinderopvangtoeslag) zijn er 4 scenario’s uitgewerkt om dit systeem te vereenvoudigen.
 
2 Het is een rapport wat als advies of handvat gebruikt kan worden door het (toekomstige) kabinet en (politieke) belanghebbenden. Zo kunnen zij met de juiste informatie hun beleid maken.
 
3 Bij het vormgeven is er rekening gehouden met drie doelen , namelijk:
– Het verhogen van de arbeidsparticipatie
– Het stimuleren van de ontwikkeling van het kind
– Het vereenvoudigen van het systeem
 
4 De 4 scenario’s zijn een combinatie van verschillende wijzigingen in de voorzieningen verlof, kinderopvang en primair onderwijs.
 
5 Er is voor ieder scenario een ruime implementatietijd gerekend, dat betekent dat er soms wel 8-12 jaar voor nodig is om een wijziging door te voeren.
 
6 Scenario ‘optimalisatie van het huidige systeem’ richt zich op het optimaliseren van het huidige systeem. De huidige situatie dient als uitgangspunt. Het systeem zoals dat nu is wordt (zoveel mogelijk) in stand gehouden.
 
7 Scenario ‘eenvoudigere en betaalbare voorzieningen voor werkende ouders’ richt zich met name op het vereenvoudigen en betaalbaar maken van voorzieningen voor werkende ouders. Dit is dus (net als het vorige scenario) een verandering in het huidige systeem, en geen heel nieuw systeem.
 
8 Scenario ‘kindvoorzieningen voor alle gezinnen’ richt zich op het toegankelijk maken van kindvoorzieningen voor alle gezinnen. Er komt bij dit scenario een algemeen toegangsrecht voor kinderen in Nederland. Dit scenario spreekt ook van gratis kinderopvang voor iedereen.
 
9 Scenario ‘richting een integrale voorziening’ richt zich op het eenvoudiger maken van de integratie van (kind)voorzieningen. Je kunt hierbij denken aan het eenvoudiger vormgeven van de doorlopende ontwikkellijnen en de samenwerking hierin tussen kinderopvang en primair onderwijs. In dit scenario is er voor alle gezinnen een gratis aanbod .
 
10 PPINK volgt de ontwikkelingen op de voet en we houden natuurlijk in de gaten wat een verandering of wijziging inhoudt voor de pedagogisch professional en de kwaliteit op de werkvloer.
 
—-Wat vind jij het fijnste scenario? En waarom? Mail ons op info@ppink.nl—-